DATU APSTRĀDES POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis ir zvērinātu advokāta birojs “JAUNZARS UN PARTNERI”, reģistrācijas numurs 90002663147, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk – “Birojs”.

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Tālrunis: +371 67283391
Adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
E-pasta adrese: office@jrlaw.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM:
E-pasta adrese: office@jrlaw.lv

Datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību, datu apstrādes ilgumu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā un veicot datu apstrādi. Datu apstrādes politika attiecas uz fizisko personu (turpmāk – persona vai datu subjekts), ar kuru Birojs slēdz jebkāda veida līgumus vai kura saņem, ir saņēmusi vai plāno saņemt Biroja sniegtos pakalpojumus, apmeklē Biroja telpas, sazinās ar Biroju, t.sk., izmantojot elektroniskās saziņas ierīces, apmeklē Biroja uzturēto interneta vietni www.jrlaw.lv. Datu apstrādes politika attiecas arī uz jebkuru citu fizisko personu, par kuru personas dati iegūti jebkurā citā likumīgā veidā, tostarp no trešajām personām vai institūcijām, tostarp tiesām, tiesas procesa dalībniekiem, valsts vai pašvaldību iestādēm, pārstāvot klienta intereses.

Par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija, informācija par piederošiem īpašumiem, tiesiskajām attiecībām u.c. (turpmāk – personas dati).

Datu apstrādes politika ir piemērojama personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (klātienē, sazinoties rakstiski, telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, apmeklējot Biroja interneta vietni, u.c.).

Birojs veic personas datu apstrādi un nodrošina personas datu aizsardzību, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

Birojs var iegūt un apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds; personas kods (un/vai dzimšanas datums); kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese; pilsonība; informāciju par personai piederošajiem īpašumiem un mantu, personas atrašanos laulībā, personas noslēgtajiem līgumiem un tiesiskajām attiecībām ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, sodāmību un citus datus, kas nepieciešami personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Birojs veic personas datu apstrādi šādu mērķu sasniegšanai:

 • juridiskās palīdzības sniegšanai klientiem, tajā skaitā, bet ne tikai:
  • klienta identificēšanai;
  • klienta interešu nodrošināšanai, sagatavojot tiesisku darījumu dokumentus;
  • klienta interešu nodrošināšanai, vedot korespondenci ar trešajām personām;
  • klienta interešu nodrošināšanai, sniedzot juridisko palīdzību tiesās un iestādēs;
  • norēķinu administrēšanai;
  • klientu un trešo personu iebildumu un pretenziju izvērtēšanai;
  • ienākošās un izejošās korespondences (e-pasta vēstules, pasta vēstules, u.c.) apstrādei un glabāšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • līgumu noslēgšanai un no tiem izrietošo saistību izpildei;
 • Biroja interneta vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt juridisko pakalpojumu sniegšanu klientam tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktiem un Regulas 9.panta 2.punkta f) apakšpunktu.

Slēdzot civiltiesiskus līgumus, Birojs veic klienta personas datu apstrādi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkta nosacījumiem, ar mērķi apstrādāt datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei kā arī pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkta nosacījumiem, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības.

Sniedzot juridisko palīdzību klientam, Birojs veic citu personu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu klienta leģitīmās intereses, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Birojs glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no norādītajiem kritērijiem:

 • Birojam saistošajos normatīvajos tiesību aktos ir noteikts pienākums glabāt konkrētos datus;
 • kamēr tiek pilnīgi izpildītas saistības, kas izriet no starp Biroju un klientu noslēgtā līguma, vai kamēr klientam tiek sniegta juridiskā palīdzība;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;
 • kamēr personas dati nepieciešami konkrēta datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Birojs neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par datu subjektu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:

 • noslēgta līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu atbilstoša un pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biroja likumīgo interešu aizsardzībai.

Biroja leģitīmo interešu nodrošināšanai Birojs personas datu apstrādei ir tiesīgs izmantot personas datu apstrādātājus. Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji, veicot personas datu apstrādi, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu datu subjekta tiesību aizsardzību.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir tiesības saņemt informāciju no Biroja par personas datiem, kurus Birojs apstrādā, kādam mērķim tie tiek izmantoti un apstrādāti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo personas datu saņēmēji.

Personai, iesniedzot atbilstošu paziņojumu, ir tiesības prasīt, lai Birojs bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus vai papildinātu nepilnīgus personas datus.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu persona var iesniegt rakstveida formā klātienē Biroja adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.

Personai ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami sākotnēji noteiktajiem mērķiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.

Ja personai ir pamatotas šaubas vai aizdomas par to, ka tās personas datu apstrāde netiek veikta ievērojot Regulas, kā arī citu normatīvo aktu prasības, un ir aizskartas personas tiesības, tai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, iesniedzot pamatotu sūdzību.

SĪKDATNES

Sīkdatne ir neliels burtu un ciparu fails (mazāks nekā 1kB), kuru mūsu mājaslapa prasa Jūsu pārlūkprogrammai (piemēram, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari vai Opera) saglabāt Jūsu darbstacijā vai mobilajā ierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko iespējamo pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Bez sīkdatņu darbības mūsu mājaslapas pilna funkcionalitāte nebūtu pieejama.

Sīkdatnes tiks izmantotas, lai atcerētos, ka Jūs esat iepriekš apmeklējis mūsu mājaslapu, palīdzētu iegūt statistiku par mājaslapas apmeklējumiem un uzlabotu lietotāju iespējas, pārlūkojot mājaslapu. Šiem nolūkiem Birojs izmanto šādas sīkdatnes:

pll_language – sīkdatne, kas tiek izmantota, lai mājas lapas lietošanas laikā atcerētos lietotāja izvēlēto mājaslapas valodu.

jr_cookies_consent – sīkdatne, kura saglabā lietotāja piekrišanu, ka tiek izmantotas sīkdatnes.

CONSENT – sīkdatne, ko kartes attēlošanai mājaslapā izmanto google karšu serviss.

Ja vien Jūs neesat veicis pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu visas vai atsevišķu veidu sīkdatnes, sīkdatnes tiks izmantotas, tiklīdz Jūs apmeklējat Biroja mājaslapu.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj kontrolēt sīkdatnes, izmantojot iestatījumu izvēlnes. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai noraidītu visas sīkdatnes vai nosūtītu brīdinājumu, kad sīkdatne tiek instalēta.

CITI NOTEIKUMI

Birojam ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus Datu apstrādes politikā vai izstrādāt jaunu politiku, ja mainās apstākļi, kuri ietekmē personas datu apstrādes regulējumu.

Datu apstrādes politikas aktuālo versiju Birojs publicē tā interneta vietnē.

Datu apstrādes politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas datumu, ja vien nav noteikts cits spēkā stāšanās datums.

Datu apstrādes politika apstiprināta 2020. gada 2. jūnijā.

Informējam, ka Jaunzars & Raudzeps mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Uzzināt vairāk